د فابریکې سفر

د شرکت ځای

د شرکت موقعیت 1
د شرکت موقعیت 2

د عملیاتو بهیر

عملیات - پروسه 1
عملیات - پروسه 2
عملیات - پروسه 3
عملیات - پروسه 4
عملیات - پروسه 5
عملیات - پروسه 6

تجهیزات

تجهیزات 1
تجهیزات2
وسایل ۳